preprava osôb v rámci eu

PREPRAVNÝ PORIADOK

Čl. 1 - Základné ustanovenia

(1) Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, batožinu a príručnú batožinu.

(2) Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Ing. Martin Pjater, Vydrovo 123/15, 976 52 Čierny Balog, IČO: 47 739 878

(3) Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené prepravné podmienky, technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a preprave nebránia príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

Čl. 2 - Povinnosti dopravcu

(1) Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

(2) Dopravca je okrem všeobecných povinností dopravcu povinný:

Čl. 3 - Práva a povinnosti cestujúceho

(1) Cestujúci má právo:

(2) Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval a neznečisťoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a vodiča vozidla.
Cestujúcim nie je dovolené:

(3) Ďalej je cestujúci povinný:

Čl. 4 - Vylúčenie osôb z prepravy

(1) Do vozidla nemajú prístup alebo z prepravy sa môžu vylúčiť osoby pod vplyvom alkoholu, osoby pod vplyvom omamných látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevu, zápach alebo z iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.

(2) Vodič alebo oprávnená osoba prepravcu je oprávnený z prepravy vylúčiť:

(3) Vylúčenie z prepravy po začatí cesty vodič uskutoční tak, aby sa neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obce je neprípustné.

(4) Cestujúci, ktorý bol z prepravy vylúčený neprávom, má právo na vrátenie cestovného.

Čl. 5 - Vzťahy cestujúceho a vodiča vozidla

(1) Svoje oprávnenia vyplývajúce z tohto prepravného poriadku uplatňujú cestujúci voči vodičovi vozidla disciplinovane, slušne a v čase, keď tým nie je ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

(2) Dopravca v záujme bezpečnosti a plynulosti uskutočňovanej prepravy musí zachovať nasledovné:

Čl. 6 - Batožina

(1) Cestujúci má právo vziať so sebou ako batožinu veci, ktoré vzhľadom na ich objem, úpravu, dĺžku alebo váhu možno rýchlo a bez ťažkostí naložiť do batožinového priestoru.

(2) Batožina, ktorá presahuje rozmery tvaru kvádra 30x40x60cm, tvaru valca dĺžky 60cm a priemeru 35cm, alebo tvaru dosky 10x60x60cm aspoň v jednom rozmere o viac ako 10cm sa považujú za batožinu podliehajúcu ďalšiemu poplatku, ak nie je dohodnuté inak.

(3) Cestujúci má právo vziať so sebou ako príručnú batožinu veci alebo predmety, ktoré môže podľa potreby držať v ruke alebo na lone.

(4) Cestujúcim sa nedovoľuje brať so sebou:

(5) Zodpovednosť za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore nesie v plnej miere dopravca, preto má aj právo rozhodovať o umiestnení alebo neumiestnení batožiny v batožinovom priestore. Cestujúci je povinný upozorniť vodiča na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah, hodnotu a aby sa s ňou zaobchádzalo s osobitným zreteľom, alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

(6) Dopravca zodpovedá za batožinu umiestnenú v batožinovom priestore a za jej obsah do hodnoty 200,00€.

(7) Dohľad nad príručnou batožinou umiestnenou vo vozidle a tým zodpovednosť v prípade jej odcudzenia prislúcha v plnej miere cestujúcemu.

(8) Váha a miera batožín je dopravcom zisťovaná podľa prevádzkových možností dopravcu odhadom, meraním a vážením. Ak nie je k dispozícii meradlo, rozhodujúci je odhad vodiča.

(9) Dopravca je oprávnený vylúčiť z prepravy batožinu cestujúceho ak je prekážkou bezpečnej, pokojnej a pohodlnej prepravy cestujúcich alebo ak to neumožňujú prepravné podmienky.

(10) Ak má vodič pochybnosti o tom či batožina vyhovuje predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

(11) Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny, alebo ak sa pri preskúmaní zistí, že obsah batožiny je z prepravy vylúčený, je povinný tieto batožiny odstrániť. Ak cestujúci neuposlúchne pokyn, vodič odstránenie batožiny zabezpečí sám. V takom prípade môže vodič cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného.

Čl. 7 - Osobitné ustanovenia pre medzinárodnú dopravu

(1) Pre medzinárodnú dopravu platia ustanovenia predchádzajúcich článkov primerane, ak nie je v tomto čl. uvedené inak.

(2) Cestujúci musí mať platný občiansky preukaz a pri cestách do štátov kde sa to vyžaduje aj cestovný pas.

(3) Každý kus batožiny cestujúceho musí byť označený menom a adresou.

(4) Z prepravy sú vylúčené veci, ktorých preprava do zahraničia podlieha osobitným predpisom.

Čl. 8 - Mimoriadne udalosti počas prepravy

(1) Vodič vozidla je v prípade dopravnej nehody alebo požiaru vozidla, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúceho alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich alebo iných osôb povinný:

(2) Cestujúci, ktorých život a zdravie nie sú ohrozené, sú povinní vodičovi pomáhať pri konaní podľa ods. 1.

Čl. 9 - Cestovné

(1) Výšku cestovného, rozsah a podmienky na priznanie nároku na zľavu z cestovného a príplatok na cestovnom v súvislosti s prepravou cestujúcich a batožiny určuje a zverejňuje dopravca.

Čl. 10 - Reklamácia

(1) Práva, ktoré má oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou, sa musia uplatniť bezodkladne u dopravcu, inak zanikajú. To neplatí, ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcim alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, toto právo sa môže uplatniť priamo na súde.

(2) Ak sa žiada o vrátenie súm zaplatených dopravcovi, na podanie reklamácie je oprávnený ten, kto sumu zaplatil.

(3) Objednávatelia prepravy môžu podať reklamáciu len písomne. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej sumy, najmä doklad o zaplatení sumy, vrátenie ktorej sa požaduje.

(4) Ak reklamácia nemá náležitosti uvedené v ods. 3, dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 15 dní. Ak sa reklamácia doplní v určenej lehote, platí, že reklamácia je riadne podaná.

Tento prepravný poriadok je účinný dňom 12. 10. 2014